ВиК София – течове

Специалисти по водни течове от ВиК София, действат бързо на всеки инцидент, който може да причини  сериозни щети. Необходими са спешни действия за ремонт на течове се изисква за текущия проблем не  стана по-важно. Течове след водомера ще доведе до значителни загуби. Те водят до значителни  разходи, понякога и спорове със съседите си, спешно ни извикайте от тук www.otpushvam.com, за  идентифициране на проблема и средства за отстраняването му. Други инциденти могат да се появят:  теч от кранче или тоалетно казанче, или изтичане на вода от тръба или от канализационна тръба,  извършваме и отпушване на канали.
Отстраняване на течове и ремонт на водопровод или канализация.
Ние от ВиК София работим по всички водни течове в столицата и предлагаме аварийни услуги.
Ние извършваме ремонт на всички водни течове, водомери, течове от тръби и т.н.. Ако източникът на  теча се намира в недостъпно място, ние използваме нашия специалист водопроводчик, за да намери  точния произход на теча. Нашите техници за откриване на течове в София могат да предотвратят  много инциденти и да се спрат всички течове, дори и най-незабележимите.
Теч на вода от чешмата /батерията/, може да се установи от необичайното износване на гумичките  или уплътненията, или наличие пукнатина: кранчето продължава да капе дори при силно затягане. Ако  не се вземат мерки този малък теч на вода от чешмата може да предизвика голяма сметка. Ако  проблемът е веднага след водомера, е спешно да се намесим, като прехвърлите вашата отговорност на  нас само с едно обаждане. Ако е необходимо, ние ще открием произхода на теча от тръби с нашите  умения: Проверка на място, извършване на проби за установяване на теча и други опити.
Всякакви други интервенции за течове на вода от ВиК София и неговите специалисти водопроводчици.
Ние работим за ремонт на водни течове в тоалетни, запушени тоалетни, както и радиатори,  отоплителната система, бойлер и тръби и др. В един апартамент или вила, за да не доведе до  изтичане на много вода и съответно прекалено високи разходи, обадете ни се веднага!

Отпушване на канали и изкачване на каналните води

При изграждане на по-големи обществени сгради често пъти се налага котелното помещение или  други помещения за отпушване на канали да се разполагат по-дълбоко — във втори сутерен.  Отпадъчните води от такива помещения не винаги могат самотечно да се оттичат в уличната  канализация, тъй като те са по-ниско от нея. В подобни случаи се налага отпадъчните води от  ниско разположените помещения да се събират в резервоар в самото помещение (ако водите са  сравнително чисти) или вън от него, когато са замърсени. Каналните води се изкачват чрез  специални канализационни помпи. По-добре е те да бъдат потопени във водата (с вертикална ос). В  противен случай трябва да се предвижда на смукателя обратна клапа, която обаче при замърсена  вода трудно уплътнява. По-добре е да се употреби помпа под нивото на водата вън от резервоара.  На края на смукателната тръба не се предвижда решетка.

Смукателните и напорните тръби са стоманени или чугунени. Помпата може да се включва ръчно или  автоматично. В първия случай обемът на резервоара се определя с оглед да събира 6-часовото  количество канални води, а във втория — с оглед помпата да се включва от 4 до 6 пъти, т. е.  обемът на резервоара e съобразeн с конкретните условия и изисквания.
Резервоарите се изработват от бетон, стоманобетон, стоманена ламарина, тухли (както и  съоръженията за отпушване на канали). Те трябва да имат добра хидроизолация и вентилационни  тръби (особено когато водата съдържа гниещи органически материи). В такива случаи е по-добре  обемът на резервоара да се сведе до минимум, за да се намали застояването и гниенето.
Когато водата съдържа твърди отпадъци и има опасност за работата на помпата, преди резервоара  се предвижда решетка с отвори от 2 до 5 см.

Помпеното помещение при замърсени води трябва по възможност да се изолира от другите помещения.
Когато водното количество не е голямо, вместо помпа с резервоар може да се употреби пневматична  инсталация. Тя се състои от металически резервоар с водовливна тръба и напорна тръба, тръба за  нагнетяване на въздух, отвор за отпушване на канали, ревизия и почистване, и автомат (с плувак)  за включване на компресора. Водовливната и напорната тръба са снабдени с по една обратна клапа.
При напълване на резервоара с вода с помощта на плувак компресорът се включва в действие, като  водата се изтласква през напорната тръба. При това положение обратната клапа на водовливната  тръба се затваря, за да не се връща водата. При спадане на водното ниво чрез плувака  компресорът се изключва, като обратната клапа на напорната тръба се затваря, за да не се връща  изтласканата вода обратно.

Отпушване на канали и пречистващи съоръжения

В Чехия са се прилагали съоръжения за пречистване на каналните води на отделни сгради с  отделено пространство за изгниване на утайките — тип ОМС, ЕМКА и пр. По такъв начин се постига  по-ефикасно пречистване на каналните води, тъй като смесването на прясната канална вода  (преминаваща през съоръжението) със застоялата канална вода в загниващата камера е много  по-малко, отколкото при обикновените септични ями (изпомпване и отпушване на канали). Във  връзка с това и обемът на тези съоръжения е по-малък. Скоростта на водата в тях се приема най-много до 2 мм/сек и престоят е около 1 час (не повече от 2 часа, защото утаената вода се  смесва със загниващи вещества).
Обемът на изгнивателя се определя в зависимост от това, колко изхвърляния на утайките се  предвиждат през годината (1 или 2) при утайки на 1 човек 1/6 л на ден.
Тези пречиствателни съоръжения се изграждат от готови стоманобетонни елементи (пръстени с  височина 50 см и други съставни части), които се изработват в заводи или на място. Според необходимия обем на съоръжението се употребяват и съответен брой пръстени. При необходимост от  по-голям обем се изграждат две или повече съоръжения. Пред и след съоръженията се предвиждат  шахти за контролиране степента на пречистването и отпушване на канали. При проблем с канализационните съоръжения натисни тук отпушванесофия.com, за да бъдат отстранени професионално.
Като се вземат под внимание степента на пречистване, обемът и начинът на изграждане на тези  съоръжения, вижда се, че те са по икономични от обикновените септични ями.
Виждат се предимствата на конструктивните особености на пречиствателното съоръжение тип ОМС.  Като могат да се сравнят с конструктивните особености на пречиствателните съоръжения тип ЕМКА.  Тези съоръжения през време на изгниването не се образуват почти никакви миризливи газове, тъй  като в изгнивателя не попадат пресни утайки, съдържащи кислород. Утайките бързо изгниват и  лесно се отстраняват (без да се спира функционирането на съоръжението). Малките съоръжения тип  ЕМКА имат диаметър 80—100 см, средните 150 см, а големите —,200 см.
Не всякога близо до септичната яма има подходяща река за приемане на утаените в ямата канални  води. В такъв случай утаените канални води се пречистват по-нататък чрез подпочвена филтрация  или филтърен кладенец.
При подпочвената филтрация при денонощен разход, по-голям от 10 лг3, обезателно се предвижда  дозираща камера с дозиращ сифон или дозиращи съдове. При малък денонощен разход (около 0,5 м.куб.) не се предвижда дозираща камера. Периодически се проверява дали се налага изпомване на  ямата, или трябва да се търси услугата отпушване на канали.

Запушени канали и канализации

Използване на всички техники на съвременното отпушване на канали и третиране на канализационни  системи!
Предоставят се и следните услуги: ремонт на канализация, почистване на канализационни шахти,  проверка на наклоните и премахване на блокажи в района на София от всякакво естество. Нашата  организация има оборудване за отпушване на канализация, което осигурява отлично качество на  нашата работа и се намираме на този интернет адрес www.kanalmaistor.com в София. Що се отнася  до нас, можете да бъдете сигурни, че сте се доверили на честни и отговорни професионалисти!

Запушена канализационна тръба обикновено е следствие от:

Причина номер едно
Депозити на вътрешните повърхности на каналните тръби. Такива депозити стесняват диаметъра на  тръбата и намаляват пропускателната способност на фекалната вода. Първият признак е, когато  фекалната вода започва бавно да оттича. Когато в отводнителните канали се появи „бълбукане“  звуци, тръбите започват да се пълнят.

Причина номер две
Сезонно покачване на подпочвените води. Във вашата канализационна система се влива допълнително  количество вода. Драстично повишаване на нивото на отпадъчните води в канализационната система  и значително намаляване на скоростта на протичане. Това води до по-голямо наслояване на  неразтворени примеси в канала и седиментни депозити. Разлагаща се утайка допринася за  ускореното разрушаване на стоманобетонните тръби.

Причина номер три
Структурни неизправности от строителя или от вашата страна, както и механични повреди,  причинени от човека или природата (студове, земетръси и т.н.).

Причина номер четири
Изхвърляне в канализацията на хранителни, строителни и други отпадъци, на които мястото не им е  там.

За да се предотврати блокиране и извънредни ситуации е важно да се предотврати образуването на  утайки и депозити по стените на канализационни тръби. Постигането на този ефект преминава през  първо: редовна профилактика и поддръжка на канализационната мрежа от специализирано звено по  отпушване на канали за всеки град и в София. Второ по-голяма канализационна култура от страна  на ползвателите на канализацията т.е. въздържане от изхвърляне на отпадъци в канала. Всичко това  ще даде ефикасно поддържане и грижи за канализационната система.

Хидродинамично отпушване на канализация
Широка гама от оперативни налягания (до 300 атм.) За да се гарантира премахване на всички  видове замърсявания, без да се излагат на нараняване снадките на каналите. Хидродинамичното  отпушване на канали е ефективно за премахване на блокажи. Използването на прикачени дюзи с  посоката на струята за високо налягане може да пробие всяко запушване и бързо да разреши  възникналата спешна ситуация относно почистването на канализацията. Но всичко това става след  обстоен анализ на проблема, като се вземе правилното решение за начина на работа.
Хидродинамично почистване на канали може да реши въпроси за подготовката на тръбите за  рехабилитация. Струя вода под високо налягане е много ефективно за разграждане и премахване на  депозити от пръст и кал попаднали в канализацията.

Проектиране на канализационни мрежи и отпушване на канали

Правилно проектирана канализационна мрежа с необходимите съоръжения за инспектиране и отпушване на канали е предпоставка за добра експлоатация на мрежата. Извършваме поддръжка и ремонт на канализация, като можете да се свържете с нас.
Редът, който трябва да се спазва при проектирането на канализацията на едно населено място или площадка, е следният:

1. Избор на канализационната система и на приемателя. Канализационната система се ; определя от местните условия, конфигурацията на терена, климата, количеството и интензивността на дъждовете, както и от някои градоустройствени изисквания.
2. Разбиване на канализационния обект на отделни отводнителни райони и избор ма мястото за заустването на главния събирател в приемателя.
3. Определяне начина и степента на пречистването на отточните води и избор на мястото за пречиствателна станция.
4. Определяне на важни точки от канализационния обект, които имат значение и трасето и нивелетата, трасировка на канализационната мрежа.
5. Необходимостта от понижение на подпочвените води и определяне на начините за отвеждането им. Канализацията понижава нивото на подпочвените води в населеното място, пресушава блата и мочурливи места. За целта под канализационните тръби се поставя дренаж. Количеството на
дренажните води и диаметърът на дренажните тръби се определят чрез съответно проучване, в това число и специални отдушници за отпушване на канали на дренажните тръби.
6. Изчисляване на отводнителните площи за всеки участък, както и съответните йодни количества /битови и дъждовни/ и концентрирани отточни води от предприятия и заведения.
7. Надлъжно профилиране на каналната мрежа. Приема се, че средната дълбочина на дъното на канала по улиците в населените места трябва да бъде около 3 м от уличната нивелета, като земното покритие върху него е около 2 м. При скалист терен дълбочината, на която се залагат каналните
тръби, може да бъде по-малка, но горната част на канала трябва да бъде най-малко 0,20 м под водопровода, около 20—30 см под границата на замръзването на почвата и 40—60 см под дъното на нормалните избени помещения.

Натоварването от постоянен и подвижен товар върху тръбите е също важен фактор, който трябва да се вземе под внимание при определяне на минималната дълбочина. При опасност от счупване или повреждане се преминава на стоманени, стомано-бетонни тръби с изводи за отпушване на канали, или
тръбата се полага по-дълбоко след съответна техническа и стопанска обосновка. Максималната дълбочина, на която се залагат тръбите от канализационната мрежа, се определя след технико-икономическо изследване и обосновка. Сравняват се гравитационни и помпени варианти, като се вземат под внимание видът на почвата, подпочвената вода и т. н. Възприето е максималната дълбочина, на която се полагат канализационните тръби, да бъде до 7—8 м. Изкопи с по-големи дълбочини от 10 м се копаят като тунел.
Наклоните на каналите е желателно така да бъдат избрани, че в сухо време напълването на канала да дава очистителната скорост, а при пълен профил да не се получи по-голяма скорост от допустимата. Там, където се сменят профилите /минаване от по-малък в по-голям профил/, се образуват скокове.

Проектиране на канализационни мрежи и отпушване на канали – 1

При терени с по-големи наклони скоковете се поставят отдолу, а при равнинен терен, за да се печели наклон, по изключение скоковете могат да се оставят и отгоре. Всеки канал винаги започва от ревизионна шахта от която става инспекция и отпушване на канали. Необходимо е дъното му да се постави 5—10 см по-високо от темето на преминаващата през шахтата канална тръба.
8. Напречно разположение на каналите по улиците. Канализационните тръби се поставят обикновено по средата на улиците /пътното платно/ и винаги най-дълбоко от всички други инсталации, положени в улиците.

В улици с две пътни платна се поставят два канализационни клона. При разделната канализация тръбите за битовата вода се полагат успоредно с есен на дъждовните води, но на такава дълбочина, че да не се възпрепятствува включването на битовите води от сградите в каналите за тези води.
9. Оразмеряване на мрежата.
10. Определяне местата на съоръженията по канализационната мрежа и външния канал. Трасето на външния канал и местата на всички съоръжения се избират в зависимост от конфигурацията на терена, като се избягват по възможност силно пресечени, скалисти и мочурливи места, свличащи се терени и т.н. Те трябва да бъдат лесно достъпни за превоз на строителни материали за възможно най-икономично осъществяване на строителството и за наблюдение през време на експлоатацията.
При съединенията на два и повече канали на местата, където има хоризонтални или вертикални чупки, в началото на всеки клон, както и на местата, където се сменяват профилите на каналите, се предвиждат ревизионни шахти за измиване и отпушване на канали. В прави участъци и там, където няма горните ограничения, се поставят ревизионни шахти на 50—70 м за непроходимите и 100—150 м за проходимите канали.

Дъждоприемниците /уличните утоци/ се предвиждат в риголите на улиците, като при оразмеряването им се приема, че отвеждат 5 л/сек вода. Ако е необходимо да се промиват някои участъци от канализацията, на съответни места се предвиждат промивни резервоари.
11. Пречиствателни съоръжения.
12. Охранителни канали. Дъждовните води извън населеното място са също обект на канализацията, ако те минават извън населеното място. Те се отвеждат по най-къс път чрез охранителни канали в близки реки или долове. Изгражда се и система за отпушване на канали.
13. Корекция на реки и дерета, минаващи през населени места. Преди проектирането на канализацията на едно населено място корекцията на минаващата през него река или дере трябва да бъде извършена поне в проект в хоризонтално и във вертикално отношение. Без корекция, особено при равнинни терени, проектирането на канализацията е невъзможно.
14. Проектиране на канализационните мрежи и съоръженията към тях на населените места се разделя на две фази — идеен и работен проект.

За идейния проект се изискват: 1) ситуационен план; 2) надлъжни профили на главните събиратели.
Мрежата се разработва върху ситуационен план в мащаб от 1 :1000 до 1 :2000 и с хоризонтали през 1 м, а при извънредно стръмни наклони — през 5 м. На ситуационния план се означават: уличната регулация с номерацията на кварталите; осовите кръстовища и нивелетните им коти; районите на
събирателите, ограничени с цветни моливи ; проектираната канализация с посоката на оттичането й; необходимите промивни резервоари, дъждоотливници; пречиствателните съоръжения; охранителните канали; заустването на канала в приемателя и пр.